Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1   Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van een webwinkel van Wyrix zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2   Door een bestelling bij een webwinkel van Wyrix te plaatsen gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.3  Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.4   Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Wyrix gelden ook ten behoeve van eventueel door Wyrix ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1   Alle aanbiedingen van een webwinkel van Wyrix zijn vrijblijvend. Wyrix heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2   Een overeenkomst komt pas tot stand als Wyrix uw bestelling heeft geaccepteerd. Wyrix heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere Algemene Voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen 10 (tien) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1   De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's zonder BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2   Voor alle bestellingen dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3   U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Wyrix.

3.4   Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Wyrix bent u een bedrag van 10 (tien) euro aan administratiekosten verschuldigd en als Wyrix zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste 15% (vijftien procent) van het openstaande bedrag zijn, maar Wyrix behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5   Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Wyrix het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6   Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Wyrix, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 (tien) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Wyrix.

Artikel 4. Levering

4.1   De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen, tenzij door Wyrix anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van verzending heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2   Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

4.3   Afhankelijk van de vervoerder wordt een bestelling één- of tweemaal aangeboden op het opgegeven afleveradres. Wanneer de bestelling niet kon worden aangeboden, wordt de koper gedurende een door de vervoerder vastgestelde termijn op een door de vervoerder vastgestelde locatie in de gelegenheid gesteld de bestelling op te halen. Indien de koper de bestelling weigert dan wel de bestelling niet in de hiervoor genoemde periode van de afhaallocatie heeft afgehaald is de koper zelf verantwoordelijk voor de gemaakte verzendkosten en het eventueel nogmaals verzenden van de bestelling.

4.4   De kosten voor het verzenden van een bestelling worden deels verrekend in de productprijs en deels apart afgerekend in het bestelproces. Indien een bestelling retour wordt gezonden, om welke reden dan ook, kan er van het eventueel te retourneren bedrag dus een ander (hoger) bedrag verrekend worden voor de verzendkosten, zijnde de daadwerkelijke kosten die door Wyrix zijn gemaakt voor het verzenden van het product.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1   De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1   Alle intellectuele en industrië eigendomsrechten die op de door Wyrix geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2   Wyrix garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1   Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 3 (drie) dagen na ontdekking aan de garantie afdeling van Wyrix te melden.

7.2   Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Wyrix de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3   Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht de overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen na aflevering te ontbinden via e-mail of (aangetekende) brief (gebruik hiervoor het modelformulier). Een ontbinding wordt altijd door Wyrix bevestigd zodra deze is ontvangen. Na ontbinding dient de bestelling binnen 14 (veertien) dagen aan Wyrix te worden geretourneerd. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en het artikel ongebruikt en onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald heeft, wordt het bedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de retourzending door Wyrix terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor rekening van de klant.

7.4   Wyrix is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van producten dan wel de bijwerkingen van het gebruik van de producten.

7.5   U dient, voor gebruik van de producten, altijd de bijsluiter te raadplegen. Wanneer u twijfels heeft over de bijwerkingen van een product, neem dan altijd eerst contact op met een deskundige.

7.6   Ondanks de constante zorg en aandacht die Wyrix aan de samenstelling van haar websites besteedt, is het mogelijk dat de informatie (uitdrukkelijk afbeeldingen inbegrepen) die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. De auteur is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op deze websites, die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

7.7   Wyrix is niet aansprakelijk voor door de klant onjuist of onvolledig opgegeven gegevens bij de bestelling, waaronder uitdrukkelijk het factuur- en verzendadres. Wanneer het verzendadres onjuist of onvolledig is, is Wyrix gerechtigd de kosten van zowel eerste als tweede maal verzenden in rekening te brengen aan de klant of de bestelling te crediteren, minus de door Wyrix betaalde verzendkosten (zie ook artikel 4.4).

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1   Wyrix is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Wyrix, dan wel tussen Wyrix en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Wyrix.

Artikel 9. Diversen

9.1   U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Wyrix deze Algemene Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2   Als één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wyrix in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Wyrix vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3   Wyrix mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4   Onverminderd de overige aan Wyrix toekomende rechten, heeft Wyrix in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1   Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2   Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Grubbenvorst, oktober 2020

© Wyrix   |   Algemene Voorwaarden   |   Over ons   |   Privacyverklaring   |   Verzenden   |   Retourneren